CHẤM ĐIỂM HỒ SƠ THỊ LỰC ONLINE

Bạn có nhu cầu định cư Úc thông qua Visa diện Kinh doanh Đổi mới hoặc
Visa diện Đầu tư của Úc?

Bạn có thể tự đánh giá hồ sơ năng lực có phù hợp hay không thông qua
công cụ chấm điểm thị lực online của chúng tôi

  • Thông tin cá nhân
  • Thông tin công ty
  • Tài chính cá nhân

Thông tin cá nhân

Thông tin kinh doanh

Tài chính cá nhân